Päivitetty 8.7.2018

© Roller Derby Finland

1. YLEISTÄ

SM-sarjat ovat roller derbyn kansallinen kilpailusarja Suomessa. SM-sarjoja hallinnoi Roller Derby Finland ry.

Näissä säännöissä tarkoitetaan

 1. SM-sarjalla roller derbyn pääsarjaa, divarilla 1. divisioonaa
 2. SM-sarjoilla sekä pääsarjaa että divaria
 3. RDF:llä Roller Derby Finland ry:tä,
 4. ohjausryhmällä RDF:n alaisuudessa toimivaa SM-sarjojen ohjausryhmää
 5. SLL:lla Suomen Luisteluliittoa,
 6. WFTDA:lla Women’s Flat Track Derby Associationia,
 7. seuralla RDF:n jäsenyhdistystä,
 8. joukkueella seuran ylläpitämää SM-sarjoihin osallistuvaa joukkuetta,
 9. henkilöstöllä joukkueen ei-luistelevia jäseniä,
 10. toimitsijoilla sekä luistelevia toimitsijoita (skating official, referee) että ei-luistelevia toimitsijoita (non-skating official, NSO) ja
 11. vapaaehtoisilla muita SM-sarjaturnauksen järjestämiseen osallistuvia henkilöitä.

1.1 Sääntöjen soveltaminen

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan WFTDA:n voimassa olevia pelisääntöjä, menettelytapoja ja sääntötulkintoja sekä SM-sarjojen ohjausryhmän tai RDF:n hallituksen hyväksymiä, näitä sääntöjä täydentäviä ohjesääntöjä tai ohjeistuksia, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Näistä säännöistä voidaan poiketa vain erittäin painavasta syystä.

1.2 Sitoutuminen

Ilmoittautumalla SM-sarjojen kilpailukaudelle seura sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä informoimaan pelaajiaan, joukkueidensa henkilöstöä ja seuran järjestämien turnausten vapaaehtoisia näistä säännöistä. Osallistumalla osana SM-sarjoja järjestettävään otteluun pelaajat, henkilöstö ja vapaaehtoiset sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Toimitsijoiden informoinnosta vastaavat SM-sarjojen päätoimitsijat. Osallistumalla osana SM-sarjoja järjestettävään otteluun toimitsijat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

2. TALOUDELLINEN VASTUU

Roller Derby Finland ry vastaa toimitsijoiden matkakulujen korvaamisesta ja palkinnoista. Matkakulujen korvaamisesta määrätään erillisessä RDF:n hallituksen hyväksymässä ohjesäännössä, joka päivitetään vuosittain.

SM-sarjaturnauksen järjestävä seura vastaa turnauksen tuotannollisista kustannuksista sekä mahdollisista syntyvistä tappioista.

Turnaukseen osallistuva joukkue vastaa omista matkakuluistaan sekä mahdollisista loukkaantumisista koituvista ylimääräisistä kuluista. Joukkuetta ylläpitävä seura on vahingonkorvausvelvollinen turnauksen järjestävälle seuralle joukkueen, yksittäisen pelaajansa tai henkilöstönsä tuottamista materiaali- ja muista vahingoista, ellei kyseessä ole rikos, jolloin vahingoskorvausvelvollisena on poikkeuksetta vahingon aiheuttanut henkilö. Joukkue ei kuitenkaan ole vastuussa lajin normaaliin luonteeseen kuuluvista vahingoista. Vahingonkorvaukset eivät voi ylittää vahingosta syntyneitä todellisia kuluja.

3. OSALLISTUJIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

3.1 Pelaajat

SM-sarjoihin osallistuvan pelaajan tulee olla edustamansa seuran jäsen sekä vähintään 16-vuotias. Pelaajalla tulee olla hyväksytysti suoritettuna WFTDA:n luistelijoiden vähimmäistaitotesti sekä kirjallinen sääntökoe. Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa SLL:n kilpailulisenssi sekä roller derbyn kattava tapaturmavakuutus. Joukkue on vastuussa pelaajiensa osalta edustuskelpoisuudesta, ja mikäli ennen peliä tai pelin jälkeen käy ilmi, että säännöksiä ei ole noudatettu, ohjausryhmä tuomitsee pelistä luovutusvoiton 0-400. Pelaajan tulee lisäksi noudattaa Suomen antidoping-säännöstöä. Alaikäisen pelaajan huoltajan tulee anoa erikseen lupaa SM-sarjoihin erillisellä lomakkeella.

Pelaaja voi vaihtaa seuraa tai joukkuetta saman seuran sisällä vain yhden kerran kilpailukauden aikana. Pelaajan tai joukkueen valmentajan tulee ilmoittaa asiasta ohjausryhmälle erikseen.

3.2 Joukkueet

Joukkue edustaa SM-sarjassa ja divisioonissa seuraansa. Seura ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä joukkueen nimen.

Seuralla on oikeus osallistua sarjoihin enintään yhdellä joukkueella sarjatasoa kohti. Erityisistä syistä voi ohjausryhmä myöntää poikkeuksen edellä mainittuun sääntöön.

Joukkueen koko ja valmennushenkilöstön määrä määritellään voimassaolevien WFTDA:n sääntöjen mukaan. Yksittäisten runkosarjan pelien kohdalla pelaava rosteri on ilmoitettava päätoimitsijoille pelipäivänä kapteenien tapaamisessa tai vähintään tunti ennen peliä, ja finaaliturnauksessa, jossa joukkueella on kaksi tai useampi peli, noudatetaan WFTDA:n turnaussäännöstöä.

Joukkueen ilmoittautuessa SM-sarjojen kilpailukaudelle ilmoitetaan kunkin joukkueen ensimmäinen, korkeintaan kahdenkymmenen hengen charter kolmekymmentä päivää ennen kauden ensimmäistä peliä.

Ensimmäisen ottelun rosteri tulee valita tästä charterista. Vastaavasti joukkueen rosteri kuhunkin otteluun tulee valita kulloinkin voimassa olevasta charterista.

Mikäli seura osallistuu kilpailukaudella useammalle sarjatasolle, on sillä mahdollisuus määrittää korkeintaan kolme pelaajaa (”crossover-pelaaja”), jotka edustavat samanaikaisesti seuraa sen kahdessa eri sarjatasolla pelaavassa joukkueessa.

Charteria voi muuttaa turnausten välillä joukkueen valitsemana ajankohtana ilmoittamalla siitä sähköpostitse RDF:lle viimeistään kolmekymmentä päivää ennen charter-muutoksen voimaan astumista.

Charter-muutosten määrä riippuu sarjatason kilpailukauden pituudesta. Muutoksia charteriin sallitaan yksi muutos jokaista kilpailukauden alkavaa kahta kuukautta kohti, muutostiheys on vapaasti valittavissa. Ohjausryhmä vahvistaa kilpailukauden pituuden osallistuville joukkueille.

Mikäli charter-muutoksen ilmoittamisen ja sen voimaantulon välillä pelataan turnaus, joukkueen tulee koota rosterinsa edellisen charterin pelaajista.

Mikäli joukkue on ilmoittanut kilpailukauden alussa alle kahdenkymmenen pelaajan charterin, se voi lisätä pelaajan/pelaajia charteriinsa ilman muutoskerran menettämistä (lukuunottamatta crossover-pelaajia) niin kauan, kunnes charter on täysilukuinen. Crossover-pelaajan lisääminen tai muuttaminen tulkitaan kaikissa tilanteissa charter-muutoksena kaikissa joukkueissa, joita ko. pelaaja/pelaajat kilpailukaudella edustaa/edustavat. Muu kuin crossover-pelaaja voi siirtyä vain kerran kilpailukauden aikana seuran joukkueissa yhdeltä sarjatasolta toiselle.

SM-sarjan finaalissa sekä SM-sarjan karsinnassa pelaavan pelaajan on oltava ollut kyseisen joukkueen charterissa vähintään kahdessa runkosarjaottelussa kilpailukauden aikana. Ohjausryhmä voi kuitenkin myöntää pelaajalle oikeuden edustaa joukkuetta edellisen ehdon täyttymättä esimerkiksi loukkaantumistapauksissa.

Nimetty ohjausryhmän jäsen vastaanottaa charter-muutokset ja seura vastaa itse charterin korjaamisesta charter-tiedostoon.

Joukkueella tulee olla vähintään kaksi toisistaan selkeästi erottuvaa peliasua sekä kaksi vastaavan väristä rannenauhaa toimitsijoille. Lisäksi joukkue on vastuussa muiden pelissä tarvitsemiensa välineiden tuomisesta turnauspaikalle.

3.3 Seurat

SM-sarjoihin osallistuvan seuran tulee olla RDF:n jäsenyhdistys. Tästä voidaan poiketa hakemalla erityislupaa RDF:n hallitukselta, joka käsittelee hakemuksen tapauskohtaisesti.

Turnauksen järjestävän seuran vastuulla on informoida hyvissä ajoin ennen turnausta osallistuvia joukkueita ja toimitsijoita tapahtumapaikkaan liittyvistä yksityiskohdista, kuten lattiamateriaalista ja lämmittelyyn soveltuvista tiloista. Seura voi kohtuullisuuden rajoissa esittää osallistujille tapahtumapaikkaan liittyviä erityistoiveita, kuten polvisuojien suojaamista tai alkoholin käyttökieltoa, joita tulee noudattaa. Mahdolliset erimielisyydet erityistoiveiden kohtuullisuudesta ratkaisee ensisijaisesti SM-sarjojen päätoimitsijat ennen turnauksen alkua.

Turnauksen järjestävän seuran vastuulla on järjestää paikan päälle riittävästi vapaaehtoisia huolehtimaan tapahtuman järjestyksenvalvonnasta, ensiavusta ja radan kunnossapidosta koko turnauksen ajan. Niin ikään seura vastaa tapahtumien järjestämiseen liittyvien lupien hankinnasta. WFTDA:n jäsenseurojen joukkueiden välisten otteluiden järjestämisessä on lisäksi erikseen huolehdittava, että WFTDA:n toimintaperiaatteet tulevat noudatetuiksi riippumatta siitä, onko järjestävä seura WFTDA:n jäsenseura vai ei.

Järjestävä seura on vastuussa siitä, että peleistä kuvataan tallenne ja tallenteen tiedostot on toimitettava RDF:lle viimeistään kaksi viikkoa pelien jälkeen. RDF lisää tallenteet YouTubeen (Unlisted), jossa ovat kaikkien pelien tallenteet. Linkit tallenteeseen jaetaan ohjausryhmän kautta seuroille ja päätoimitsijoille.

3.4 Toimitsijat

SM-sarjojen toimikaudella toimii 2-4 päätoimitsijaa: 1-2 päätuomaria (HR) ja 1-2 luistelematonta päätoimitsijaa (HNSO). Haun päätoimitsijoiksi avaa RDF:n hallitus viimeistään kolme kuukautta ennen kilpailukauden alkamista ja päätoimitsijoiden valinnasta päättää SM-sarjojen ohjausryhmä. Mikäli päätuomareita tai HNSO:ita on kaksi, molemmat eivät voi olla saman seuran jäseniä.

SM-sarjojen päätoimitsijat ovat vastuussa

 1. turnausten päätoimitsijoiden ja turnauksissa toimivien toimitsijoiden ohjaamisesta ja kehittymisen tukemisesta,
 2. näiden sääntöjen sekä WFTDA:n sääntöjen ja ohjeistuksien noudattamisen valvonnasta,
 3. mahdollisiin epäkohtiin puuttumisesta turnauksissa yhdessä turnausten päätoimitsijoiden kanssa,
 4. ottelupöytäkirjojen laatimisesta WFTDA:n protokollien mukaisesti sekä
 5. sisällöltään totuudenmukaisiksi tarkastettujen ottelupöytäkirjojen säilyttämisestä ja julkaisemisesta SM-sarjojen ohjausryhmässä viimeistään neljätoista vuorokautta turnauksen päättymisen jälkeen.

SM-sarjojen päätoimitsijat päättävät itsenäisesti keskinäisestä työnjaostaan, kuitenkin siten, että olennainen ja ajankohtainen informaatio on löydettävissä RDF:n nettisivuilta.

SM-sarjojen päätoimitsijat tekevät työnkuvaansa liittyvät päätökset yhdessä. Mikäli SM-sarjojen päätoimitsijat eivät pääse yksimielisyyteen tai äänet jakaantuvat tasan, ratkaisee virkaiältään vanhimman päätoimitsijan mielipide.

Järjestävän seuran päätoimitsijat tai toimitsija-asioista vastaavat henkilöt järjestävät turnauksen toimitsijahaut SM-sarjojen päätoimitsijoiden avustuksella. Mikäli seuralla ei ole päätoimitsijoita tai toimitsija-asioista vastaavia henkilöitä, järjestävät SM-sarjojen päätoimitsijat toimitsijahaun turnaukseen. Finaaliturnauksen toimitsijahaun ja -valinnat tekevät poikkeuksetta SM-sarjojen päätoimitsijat.

Samassa turnauksessa ei voi toimia toimitsijana ja osallistuvan joukkueen jäsenenä seuraavaa poikkeusta lukuunottamatta:

Samassa turnauksessa voi toimia sekä osallistuvan joukkueen jäsenenä että toimitsijana NSO-positioissa, jotka liittyvät pelin kulun kirjaamiseen.

4. KILPAILUKAUSI JA AIKATAULUT

SM-sarjojen kilpailukausi alkaa vuosittain ohjausryhmän vahvistamalla aikataululla.

SM-sarjojen seuraavalle kaudelle ilmoittautuminen tapahtuu vuosittain touko-heinäkuun aikana ohjausryhmän esittämänä ja RDF:n hallituksen vahvistamana ajankohtana. Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen yhteydessä seuran tulee toimittaa tiedot käytettävissään olevista tiloista, varatuista kilpailuvuoroista tai niiden saamisen aikatauluista sekä muista mahdollisista turnausten järjestämiseen liittyvistä asioista.

Ohjausryhmä julkaisee alustavan otteluohjelman viimeistään yksi kuukausi ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja täydentää sitä sitä mukaa kuin mahdollista, kuitenkin siten, että turnausten ajankohdat ja niihin osallistuvat joukkueet ovat tiedossa vähintään kolme kuukautta ennen tapahtumaa. Otteluohjelma ja sen päivitykset julkaistaan SM-sarjojen ohjausryhmässä.

5. SARJAJAKO

SM-sarjat on jaettu pääsarjaan sekä divisiooniin. Naisille ja miehille järjestetään erilliset sarjat.

Sarjajaon vahvistaa ohjausryhmä.

5.1 Pääsarja

Pääsarjaan osallistuu edellisen kauden viisi runkosarjassa parhaiten menestynyttä sekä karsintaottelun voittaja. Pääsarjan runkosarjan viimeiseksi tullut joukkue karsii paikastaan 1. divisioonan voittajan kanssa. Mikäli voittajajoukkue ei osallistu karsintaotteluun, siirtyy osallistumisoikeus 1. divisioonan toiseksi tulleelle joukkueelle.

Mikäli pääsarjassa pelannut joukkue luopuu sarjapaikastaan, nousee 1. divisioonan voittajajoukkue suoraan pääsarjaan ilman karsintaottelua. Voittajajoukkueen kieltäytyessä sarjapaikasta tai useamman pääsarjan joukkueen luopuessa sarjapaikastaan, nousevat 1. divisioonan 2., 3. ja niin edespäin järjestyksessä tilalle. Luopuessaan pääsarjapaikastaan tulee joukkueen ilmoittaa siitä kirjallisesti ohjausryhmälle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5.2 Divisioonat

Mikäli SM-sarjoihin ilmoittautuu pääsarjan joukkueiden lisäksi vähintään kaksi joukkuetta, järjestetään SM-sarjojen 1. divisioona.

Mikäli SM-sarjojen kilpailukaudelle ilmoittautuu pääsarjan joukkueiden lisäksi korkeintaan viisi joukkuetta, pelaavat nämä joukkueet 1. divisioonassa yhtenä lohkona. Mikäli enemmän joukkueita ilmoittautuu, voidaan näiden suostumuksella 1. divisioona jakaa kahteen lohkoon. Tällöin lohkojaosta ja 1. divisioonan voittajan selvittämisestä sovitaan erikseen joukkueiden kesken.

Mikäli SM-sarjojen kilpailukaudelle ilmoittautuu pääsarjan joukkueiden lisäksi vähintään kymmenen joukkuetta, voidaan järjestää 2. divisioona, kuitenkin siten, että kuhunkin divisioonaan ja mahdollisiin lohkoihin osallistuu vähintään neljä joukkuetta. Tällöin osallistumisoikeus 1. divisioonaan määräytyy seuraavasti:

 1. Pääsarjapaikasta edellisen kauden päätteeksi luopuneet joukkueet
 2. Edellisellä kaudella 1. divisioonaan osallistuneet joukkueet
 3. Pääsarjapaikasta toissakauden päätteeksi luopuneet joukkueet
 4. Toissakaudella 1. divisioonaan osallistuneet joukkueet

Mikäli 1. divisioonassa on yllämainittujen joukkueiden jälkeen vielä tilaa, ratkaisee loput joukkueet ilmoittautuneiden joukosta arpa.

6. TURNAUKSET JA OTTELUT

6.1 Runkosarja ja finaaliturnaus

SM-sarjan kilpailukausi on jaettu osaturnauksiin, joissa pelataan useampi ottelu. Kukin joukkue pelaa runkosarjassa jokaista joukkuetta vastaan yhden ottelun kauden aikana siten, että jokaisella joukkueella on yhtä monta koti- ja vieraspeliä. Kotijoukkue on otteluohjelmaan ensimmäisenä merkitty joukkue. Mikäli sarjatasoon tai lohkoon osallistuu neljä joukkuetta tai vähemmän, voidaan runkosarja pelata kaksikierroksisena osallistuvien joukkueiden suostumuksella.

Ottelun voitosta saa kaksi pistettä, häviöstä nolla. Runkosarjan voittaa eniten pisteitä kerännyt joukkue. Tasatilanteessa sijoitukset ratkaistaan järjestyksessä:

 1. keskinäisten ottelujen pisteet,
 2. keskinäisten otteluiden piste-ero,
 3. keskinäisten otteluiden tehdyt pisteet,
 4. kaikkien otteluiden piste-ero,
 5. kaikkien otteluiden tehdyt pisteet
 6. arpa.

Runkosarjan neljä parasta osallistuvat finaaliturnaukseen, jossa runkosarjan 1. ja 4. sekä 2. ja 3. pelaavat vastakkain. Näiden otteluiden voittajat pääsevät kultaotteluun ja häviäjät taistelevat pronssista. Finaaliturnauksen voittanut joukkue julistetaan pääsarjassa SM-sarjan ja divisioonissa 1. divisioonan tai 2. divisioonan voittajiksi.

Divisioonan voittaja päätetään runkosarjan menestyksen perusteella tai joukkueiden suostumuksella finaalien perusteella.

Mikäli joukkue ilmoittaa luovutuksesta tai jättää saapumatta otteluun, tuomitaan ottelu päättyneeksi vastustajajoukkueen hyväksi 400-0.

6.2 Turnausten järjestämisvastuu

Pääsääntöisesti SM-sarjojen osaturnausten järjestämisvastuu on osallistuvilla seuroilla siten, että jokainen osallistuva seura joukkuemäärästä riippumatta järjestää vähintään yhden turnauksen kilpailukauden aikana. Turnaus tulee järjestää Suomessa seuran kotipaikkakunnalla tai lähikunnassa.

Painavasta syystä ohjausryhmä voi myöntää osallistuvalle seuralle vapautuksen turnauksen järjestämisvastuusta. Painaviksi syiksi lasketaan seuralle turnauksen järjestämisestä koituva merkittävä taloudellinen tappio, ylitsepääsemättömät vaikeudet tilanvarauksessa sekä pelaajien, toimitsijoiden, vapaaehtoisten tai yleisön turvallisuuden vaarantuminen tarjolla olevien tilojen puitteiden vuoksi. Seuran tulee anoa vapautusta järjestämisvastuusta ilmoittautumisen yhteydessä.

Vastaavasti ohjausryhmä voi myöntää turnauksen järjestämisoikeuden promootiotarkoituksessa seuralle, joka ei ole ilmoittanut joukkuetta SM-sarjoihin, mikäli riittävän moni osallistuvista joukkueista on kyseisellä paikkakunnalla pelaamiseen suostuvainen.

6.3 Turnausten ajankohdat

SM-sarjojen turnaukset tulee järjestää viikonloppuisin. Aikatauluissa on huomioitava joukkueiden ja toimitsijoiden matkustusajat. Turnauspäivämäärien tulee olla selvillä viimeistään kolme kuukautta ennen tapahtumaa.

Saman turnausviikonlopun aikana voidaan järjestää sekä pääsarjan että divisioonien otteluita. Turnauksen aikana pyritään järjestämään tilavarauksen puitteissa mahdollisimman monta ottelua, kuitenkin vähintään kaksi. Yhden päivän aikana joukkueelle voidaan järjestää kuitenkin vain yksi ottelu, ellei joukkueen kanssa erikseen toisin sovita. Joukkueella on oikeus kieltäytyä peräkkäisinä päivinä pelattavista otteluista ilmoittautumisen yhteydessä.

7. SM-SARJOJEN OHJAUSRYHMÄ

SM-sarjoihin ilmoittautuneilla joukkueilla on oikeus nimetä ilmoittautumisen yhteydessä yksi henkilö edustamaan joukkuetta SM-sarjojen ohjausryhmässä, joka päättää näiden sääntöjen muuttamisesta sekä näitä sääntöjä täydentävien ohjeistusten laatimisesta ja hyväksynnästä.

Joukkueiden edustajien lisäksi ohjausryhmään kuuluvat SM-sarjojen päätoimitsijat sekä RDF:n hallituksen nimeämät koordinaattorit.

Ohjausryhmän toimikausi alkaa ilmoittautumisajan päätyttyä ja jatkuu seuraavan ilmoittautumisajan alkuun asti.

8. VASTALAUSE

Turnaukseen osallistuvalla seuralla on oikeus jättää vastalause osallistujia koskevien sääntöjen rikkomisesta, turnauksia ja otteluita koskevien sääntöjen rikkomisesta tai toimitsijavirheistä kirjallisesti RDF:lle viimeistään kolmenkymmenen vuorokauden kuluttua turnauksen päättymisestä. Vastalauseessa tulee ilmetä ja siihen liittää kaikki asiat ja dokumentit, joihin vastalauseessa halutaan vedota.

Vastalauseen vastaanotettuaan RDF:n hallitus kokoaa vastalausetoimikunnan, joka käsittelee vastalauseen, kuulee asianomaista ja päättää tuomiosta viimeistään neljätoista vuorokautta vastalauseen jättämisen jälkeen. Vastalausetoimikuntaan ei voi kuulua otteluun osallistuneet henkilöt tai osallistuneen seuran jäsenet tai vastalauseen kohteena olevan lähipiiriin kuuluvat.

Rikkeestä annetaan rangaistus rikkeen vakavuuden mukaan. Vastalausetoimikunta voi antaa huomautuksia ja varoituksia, määrätä ottelun lopputuloksen korjattavaksi tai määrätä määräaikaisen osallistumiskiellon osallistujalle. Aiemmin annetut huomautukset ja varoitukset otetaan huomioon rangaistuksesta päättäessä.

Vastalauseen jättäjällä ja mahdollisella kohteella on oikeus valittaa vastalausetoimikunnan päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluessa RDF:n hallitukselle, joka joko vahvistaa, korjaten vahvistaa tai kumoaa vastalausetoimikunnan päätöksen seitsemän vuorokauden kuluessa. Mikäli RDF:n hallitus kumoaa vastalausetoimikunnan päätöksen, vastalause raukeaa. Ne RDF:n hallituksen jäsenet, jotka ovat vastalauseen jättäneen tai kohteena olevan seuran jäseniä tai tämän lähipiiriin kuuluvia, eivät voi osallistua päätöksentekoon.

Ohjausryhmä asettaa kaudelle siinä käytettävät vastalausemenetelmät erillisessä dokumentissa.

9. NÄIDEN SÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain ilmoittautumisajan ulkopuolella.

Sääntöjä voidaan muuttaa kesken kilpailukauden SM-sarjaan sekä divisiooniin osallistuvien joukkueiden yksimielisellä hyväksynnällä. Samalla tulee myös päättää, milloin sääntömuutokset astuvat voimaan. Keskustelut ja äänestykset mahdollisista sääntömuutoksista järjestetään SM-sarjojen ohjausryhmässä. Voimaan astuvat sääntömuutokset julkaistaan RDF:n tiedotuskanavissa.

Seuraavalle kilpailukaudelle voimaan astuvat sääntömuutokset, jotka ovat keränneet osallistuvista joukkueista kahden kolmasosan kannatuksen.

Esitysoikeus sääntöjen muuttamiseksi on RDF:n jäsenyhdistyksillä, osallistuvilla joukkueilla, SM-sarjojen päätoimitsijoilla sekä RDF:n hallituksella. Äänestysoikeus on kuitenkin vain SM-sarjoihin osallistuvilla joukkueilla. Jokaisella joukkueella on käytössään yksi ääni.

LIITTEET

Liite 1. The Rules of Flat Track Roller Derby

Liite 2. Toimitsijoiden matkakulukorvausten jakoperiaatteet

Liite 3. Minimum Skills Requirement

Liite 4. Suomen Luisteluliiton lisenssit

Liite 5. Suomen antidoping-säännöstö

Liite 6. Alaikäisen pelaajan lupa-anomus