1. YLEISTÄ

Suomi Cup on roller derbyn kansallinen kilpailusarja Suomessa. Suomi Cupia hallinnoi Roller Derby Finland ry.

Näissä säännöissä tarkoitetaan

 1. Suomi Cupilla koko kansallista sarjaa (pääsarjaa ja divisioonia),
 2. RDF:llä Roller Derby Finland ry:tä,
 3. SLL:lla Suomen Luisteluliittoa,
 4. WFTDA:lla Women’s Flat Track Derby Associationia,
 5. seuralla RDF:n jäsenyhdistystä,
 6. joukkueella seuran ylläpitämää Suomi Cupiin osallistuvaa joukkuetta,
 7. henkilöstöllä joukkueen ei-luistelevia jäseniä,
 8. toimitsijoilla sekä luistelevia toimitsijoita (skating official, referee) että ei-luistelevia toimitsijoita (non-skating official, NSO) ja
 9. vapaaehtoisilla muita Suomi Cup -turnauksen järjestämiseen osallistuvia henkilöitä.

1.1. Sääntöjen soveltaminen

Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan WFTDA:n voimassa olevia pelisääntöjä, menettelytapoja ja sääntötulkintoja (Liite 1. The Rules of Flat Track Roller Derby) sekä Suomi Cupin ohjausryhmän tai RDF:n hallituksen hyväksymiä, näitä sääntöjä täydentäviä ohjesääntöjä tai ohjeistuksia, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Näistä säännöistä voidaan poiketa vain erittäin painavasta syystä.

1.2. Sitoutuminen

Ilmoittautumalla Suomi Cupin kilpailukaudelle seura sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä sekä informoimaan pelaajiaan, joukkueidensa henkilöstöä sekä seuran järjestämien turnausten vapaaehtoisia näistä säännöistä. Osallistumalla osana Suomi Cupia järjestettävään otteluun pelaajat, henkilöstö ja vapaaehtoiset sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

Toimitsijoiden informoimisesta vastaavat Suomi Cupin päätoimitsijat. Osallistumalla osana Suomi Cupia järjestettävään otteluun toimitsijat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.

2. TALOUDELLINEN VASTUU

Roller Derby Finland ry vastaa toimitsijoiden matkakulujen korvaamisesta, palkinnoista sekä striimauksesta, jonka toteutuksesta sovitaan aina erikseen järjestävän seuran kanssa. Matkakulujen korvaamisesta määrätään erillisessä RDF:n hallituksen hyväksymässä ohjesäännössä (Liite 2. Toimitsijoiden matkakulukorvausten jakoperiaatteet), joka päivitetään vuosittain.

Suomi Cup turnauksen järjestävä seura vastaa turnauksen tuotannollisista kustannuksista sekä mahdollisista syntyvistä tappioista.

Turnaukseen osallistuva joukkue vastaa omista matkakuluistaan sekä mahdollisista loukkaantumisista koituvista ylimääräisistä kuluista. Joukkuetta ylläpitävä seura on vahingonkorvausvelvollinen turnauksen järjestävälle seuralle joukkueen, yksittäisen pelaajansa tai henkilöstönsä tuottamista materiaali- ja muista vahingoista ellei kyseessä ole rikos, jolloin vahingoskorvausvelvollisena on poikkeuksetta vahingon aiheuttanut henkilö. Joukkue ei kuitenkaan ole vastuussa lajin normaaliin luonteeseen kuuluvista vahingoista. Vahingonkorvaukset eivät voi ylittää vahingosta syntyneitä todellisia kuluja.

3. OSALLISTUJIA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

3.1. Pelaajat

Suomi Cupiin osallistuvan pelaajan tulee olla edustamansa seuran jäsen sekä vähintään 16-vuotias. Pelaajalla tulee olla suoritettuina WFTDA:n luistelijoiden minimivaatimukset sekä hyväksytysti suoritettu sääntökoe (Liite 3. Minimum Skills Requirements). Jokaisella pelaajalla tulee olla voimassa SLL:n kilpailulisenssi (Liite 4. Suomen Luisteluliiton Lisenssit) sekä roller derbyn kattava tapaturmavakuutus, joiden voimassaolon RDF tarkistaa charter-ilmoittautumisen yhteydessä. Pelaajan tulee lisäksi noudattaa Suomen antidoping-säännöstöä (Liite 5. Suomen antidoping-säännöstö). Alaikäisen pelaajan vanhempien tulee anoa erikseen lupaa Suomi Cupiin erillisellä lomakkeella (Liite 6. Alaikäisen pelaajan lupa-anomus).

Pelaaja voi vaihtaa seuraa tai joukkuetta saman seuran sisällä vain yhden kerran kilpailukauden aikana. Pelaajan tai joukkueen valmentajan tulee ilmoittaa asiasta RDF:lle erikseen.

3.2. Joukkueet

Joukkue edustaa seuraansa ja kantaa Suomi Cupissa seuransa nimeä. Mikäli samasta seurasta osallistuu Suomi Cupiin useampi joukkue, erotellaan joukkueet kirjaimin, esimerkiksi Pihtipudas Roller Derby A ja Pihtipudas Roller Derby B.

Joukkue voi osallistua yksittäisiin otteluihin korkeintaan 14 pelaajan ja 2 varapelaajan rosterilla. Joukkue voi tuoda mukanaan korkeintaan 3 henkilöstön jäsentä. Joukkueen kokoonpano on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen turnauksen ensimmäisen ottelun alkua Suomi Cupin päätoimitsijoille, jotka julkaisevat otteluiden rosterit Suomi Cupin ohjausryhmässä määräajan umpeuduttua. Mikäli joukkue ei ilmoita rosteriaan ajoissa, tulee sen pelata edellisen ottelun rosterilla.

Joukkueen ilmoittautuessa Suomi Cupin kilpailukaudelle, ilmoitetaan kunkin joukkueen ensimmäinen, korkeintaan 20 hengen charter ilmoittautumislomakkeella.

Ensimmäisen ottelun rosteri tulee valita tästä charterista. Vastaavasti joukkueen rosteri kuhunkin otteluun tulee valita kulloinkin voimassa olevasta charterista.

Charteria voi muuttaa turnausten välillä, kuitenkin korkeintaan 3 kertaa kilpailukauden aikana joukkueen valitsemana ajankohtana ilmoittamalla siitä sähköpostitse RDF:lle viimeistään 30 päivää ennen charter-muutoksen astumista voimaan. Myös lisäys charteriin tulkitaan charter-muutoksena. Mikäli charter-muutoksen ilmoittamisen ja sen voimaantulon välillä pelataan turnaus, joukkueen tulee koota rosterinsa edellisen charterin pelaajista. Näin ollen yhdellä joukkueella voi siis olla Suomi Cupin yhteensä 4 erilaista charteria kilpailukauden aikana. RDF tiedottaa charter-muutoksista Suomi Cupin ohjausryhmässä.

Joukkueella tulee olla vähintään kaksi toisistaan selkeästi erottuvaa peliasua sekä kaksi vastaavan väristä rannenauhaa toimitsijoille. Lisäksi joukkue on vastuussa muiden pelissä tarvitsemiensa välineiden, kuten helmet coverien, tuomisesta turnauspaikalle.

3.3. Seurat

Turnauksen järjestävän seuran vastuulla on informoida osallistuvia joukkueita ja toimitsijoita tapahtumapaikkaan liittyvistä yksityiskohdista, kuten lattiamateriaalista ja off-skates lämmittelyyn soveltuvista tiloista, hyvissä ajoin ennen turnausta. Seura voi kohtuullisuuden rajoissa esittää osallistujille tapahtumapaikkaan liittyviä erityistoiveita, kuten polvisuojien suojaamista tai alkoholin käyttökieltoa, joita tulee noudattaa. Mahdolliset erimielisyydet erityistoiveiden kohtuullisuudesta ratkaisee ensisijaisesti Cupin päätoimitsijat ennen turnauksen alkua.

 

Turnauksen järjestävän seuran vastuulla on järjestää paikan päälle riittävästi vapaaehtoisia huolehtimaan tapahtuman järjestyksenvalvonnasta, ensiavusta ja radan kunnossapidosta koko turnauksen ajan. Niin ikään seura vastaa tapahtumien järjestämiseen liittyvien lupien hankinnasta. WFTDA:n jäsenseurojen joukkueiden välisten otteluiden järjestämisessä on lisäksi erikseen huolehdittava, että WFTDA:n toimintaperiaatteet tulevat noudatetuiksi riippumatta siitä, onko järjestävä seura WFTDA:n jäsenseura vai ei.

3.4. Toimitsijat

Suomi Cupin toimikaudella toimii neljä päätoimitsijaa: kaksi Head Refereetä (HR) ja kaksi Head NSO:ta (HNSO). Haun päätoimitsijoiksi avaa RDF:n hallitus viimeistään kolme kuukautta ennen kilpailukauden alkamista ja päätoimitsijoiden valinnasta päättää Suomi Cupin ohjausryhmä. Molemmat HR:t tai molemmat HNSO:t eivät voi olla saman seuran jäseniä.

Cupin päätoimitsijat ovat vastuussa

 1. turnausten päätoimitsijoiden ja turnauksissa toimivien toimitsijoiden toiminnan ohjaamisesta ja kehittymisen tukemisesta,
 2. näiden sääntöjen, WFTDA:n sääntöjen ja ohjeistuksien noudattamisen valvonnasta,
 3. mahdollisiin epäkohtiin puuttumisesta turnauksissa yhdessä turnausten päätoimitsijoiden kanssa,
 4. ottelupöytäkirjojen tulemisesta laadituksi WFTDA:n protokollien mukaisesti sekä
 5. sisällöltään totuudenmukaisiksi tarkastettujen ottelupöytäkirjojen säilyttämisestä ja julkaisemisesta Suomi Cupin ohjausryhmässä ja viimeistään 14 vuorokautta turnauksen päättymisen jälkeen.

Cupin päätoimitsijat päättävät itsenäisesti keskinäisestä työnjaostaan, kuitenkin siten, että olennainen ja ajankohtainen informaatio on löydettävissä RDF:n nettisivuilta.

Cupin päätoimitsijat tekevät työnkuvaansa liittyvät päätökset yhdessä. Mikäli Cupin päätoimitsijat eivät pääse yksimielisyyteen tai äänet jakaantuvat tasan, ratkaisee virkaiältään vanhimman päätoimitsijan mielipide.

Turnausten toimitsijahaut järjestää järjestävän seuran päätoimitsijat tai toimitsija-asioista vastaavat henkilöt Cupin päätoimitsijoiden avustuksella. Mikäli seuralla ei ole päätoimitsijoita tai toimitsija-asioista vastaavia henkilöitä, järjestävät Cupin päätoimitsijat toimitsijahaun turnaukseen. Finaaliturnauksen toimitsijahaun ja -valinnat tekevät poikkeuksetta Cupin päätoimitsijat.

Samassa turnauksessa ei voi toimia toimitsijana ja osallistuvan joukkueen jäsenenä.

4. KILPAILUKAUSI JA AIKATAULUT

Suomi Cupin kilpailukausi alkaa vuosittain marraskuussa ja päättyy kesällä järjestettävään finaaliturnaukseen.

Suomi Cupin seuraavalle kaudelle ilmoittautuminen tapahtuu vuosittain touko-heinäkuun aikana RDF:n hallituksen määräämänä ajankohtana. Ilmoittautuminen tapahtuu RDF:n hallituksen ilmoittamalla ilmoittautumislomakkeella.

Ilmoittautumisen yhteydessä seuran tulee toimittaa tiedot käytettävissään olevista tiloista, varatuista kilpailuvuoroista tai niiden saamisen aikatauluista sekä muista mahdollisista turnausten järjestämiseen liittyvistä asioista.

RDF:n hallitus julkaisee alustavan otteluohjelman heinäkuun loppuun mennessä ja täydentää sitä sitä mukaa kuin mahdollista, kuitenkin siten, että turnausten ajankohdat ja niihin osallistuvat joukkueet ovat tiedossa vähintään kolme kuukautta ennen tapahtumaa. Otteluohjelma ja sen päivitykset julkaistaan Suomi Cupin ohjausryhmässä.

5. SARJAJAKO

Suomi Cup on jaettu pääsarjaan sekä divisiooniin. Naisille ja miehille järjestetään erilliset sarjat.

Sarjajaon vahvistaa RDF:n hallitus.

5.1 Pääsarja

Suomi Cupin pääsarjaan osallistuu edellisen kauden viisi runkosarjassa parhaiten menestynyttä sekä karsintaottelun voittaja. Pääsarjan runkosarjan viimeiseksi tullut joukkue karsii paikastaan I Divisioonan voittajan kanssa. Mikäli voittajajoukkue ei osallistu karsintaotteluun, siirtyy osallistumisoikeus I Divisioonan toiseksi tulleelle joukkueelle.

Mikäli pääsarjassa pelannut joukkue luopuu sarjapaikastaan, nousee I Divisioonan voittajajoukkue suoraan pääsarjaan ilman karsintaottelua. Voittajajoukkueen kieltäytyessä sarjapaikasta tai useamman pääsarjan joukkueen luopuessa sarjapaikastaan, nousevat I Divisioonan 2., 3. ja niin edespäin järjestyksessä tilalle. Luopuessaan pääsarjapaikastaan tulee joukkueen ilmoittaa siitä kirjallisesti RDF:n hallitukselle ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

5.2 Divisioonat

Mikäli Suomi Cupiin ilmoittautuu pääsarjan joukkueiden lisäksi vähintään 2 joukkuetta, järjestetään Suomi Cupin I Divisioona.

Mikäli Suomi Cupin kilpailukaudelle ilmoittautuu pääsarjan joukkueiden lisäksi korkeintaan 5 joukkuetta, pelaavat nämä joukkueet I Divisioonassa yhtenä lohkona. Mikäli enemmän joukkueita ilmoittautuu, voidaan näiden suostumuksella I Divisioona jakaa kahteen lohkoon. Tällöin lohkojaosta ja I Divisioonan voittajan selvittämisestä sovitaan erikseen joukkueiden kesken.

Mikäli Suomi Cupin kilpailukaudelle ilmoittautuu pääsarjan joukkueiden lisäksi vähintään 10 joukkuetta, voidaan järjestää II Divisioona, kuitenkin siten, että kuhunkin divisioonaan ja mahdollisiin lohkoihin osallistuu vähintään 4 joukkuetta. Tällöin osallistumisoikeus I Divisioonaan määräytyy seuraavasti:

 1. Pääsarjapaikasta edellisen kauden päätteeksi luopuneet joukkueet
 2. Edellisellä kaudella I Divisioonaan osallistuneet joukkueet
 3. Pääsarjapaikasta toissakauden päätteeksi luopuneet joukkueet
 4. Toissakaudella I Divisioonaan osallistuneet joukkueet

Mikäli I Divisioonassa on yllämainittujen joukkueiden jälkeen vielä tilaa, ratkaisee loput joukkueet ilmoittautuneiden joukosta arpa.

6. TURNAUKSET JA OTTELUT

6.1 Runkosarja ja finaaliturnaus

Suomi Cupin kilpailukausi on jaettu osaturnauksiin, joissa pelataan useampi ottelu. Kukin joukkue pelaa runkosarjassa jokaista joukkuetta vastaan yhden ottelun kauden aikana siten, että jokaisella joukkueella on yhtä monta koti- ja vieraspeliä. Kotijoukkue on otteluohjelmaan ensimmäisenä merkitty joukkue. Mikäli sarjatasoon tai lohkoon osallistuu neljä joukkuetta tai vähemmän, voidaan runkosarja pelata kaksikierroksisena osallistuvien joukkueiden suostumuksella.

Ottelun voitosta saa 2 pistettä, häviöstä 0. Runkosarjan voittaa eniten pisteitä kerännyt joukkue, tasatilanteessa sijoitukset ratkaistaan järjestyksessä:

 1. keskinäisten ottelujen pisteet,
 2. keskinäisten otteluiden piste-ero,
 3. keskinäisten otteluiden tehdyt pisteet,
 4. kaikkien otteluiden piste-ero,
 5. kaikkien otteluiden tehdyt pisteet
 6. arpa.

Joukkueiden välinen järjestys ratkaistaan sijoitus kerrallaan.

Runkosarjan neljä parasta osallistuvat finaaliturnaukseen, jossa runkosarjan 1. ja 4. sekä 2. ja 3. pelaavat vastakkain. Näiden otteluiden voittajat pääsevät kultaotteluun ja häviäjät taistelevat pronssista. Finaaliturnauksen voittanut joukkue julistetaan pääsarjassa Suomi Cupin ja divisioonissa Suomi Cupin I Divisioonan tai Suomi Cupin II Divisioonan voittajiksi.

Mikäli joukkueita pelaa divisioonassa neljä tai vähemmän, voidaan sarjatason voittaja päättää runkosarjan menestyksen perusteella. Tällöin asiasta sovitaan erikseen sarjaan osallistuvien joukkueiden kesken ennen kilpailukauden alkua.

Mikäli joukkue ilmoittaa luovutuksesta tai jättää saapumatta otteluun, tuomitaan ottelu päättyneeksi vastustajajoukkueen hyväksi 400-0.

6.2 Turnausten järjestämisvastuu

Pääsääntöisesti Suomi Cupin osaturnausten järjestämisvastuu on osallistuvilla seuroilla siten, että jokainen osallistuva seura joukkuemäärästä riippumatta järjestää vähintään yhden turnauksen kilpailukauden aikana. Turnaus tulee järjestää seuran kotipaikkakunnalla tai lähikunnassa.

Painavasta syystä RDF:n hallitus voi myöntää osallistuvalle seuralle vapautuksen turnauksen järjestämisvastuusta. Painaviksi syiksi lasketaan seuralle turnauksen järjestämisestä koituva merkittävä taloudellinen tappio, ylitsepääsemättömät vaikeudet tilanvarauksessa sekä pelaajien, toimitsijoiden, vapaaehtoisten tai yleisön turvallisuuden vaarantuminen tarjolla olevien tilojen puitteiden vuoksi. Seuran tulee anoa vapautusta järjestämisvastuusta ilmoittautumisen yhteydessä.

Vastaavasti RDF:n hallitus voi myöntää turnauksen järjestämisoikeuden promootiotarkoituksessa seuralle, joka ei ole ilmoittanut joukkuetta Suomi Cupiin, mikäli riittävän moni osallistuvista joukkueista ovat paikkakunnalla pelaamiseen suostuvaisia.

6.2 Turnausten ajankohdat  

Suomi Cupin turnaukset tulee järjestää viikonloppuisin. Aikatauluissa on huomioitava joukkueiden ja toimitsijoiden matkustusajat. Turnauspäivämäärät on oltava selvillä viimeistään kolme kuukautta ennen tapahtumaa.

Saman turnausviikonlopun aikana voidaan järjestää sekä pääsarjan että divisioonien otteluita. Turnauksen aikana pyritään järjestämään tilavarauksen puitteissa mahdollisimman monta ottelua, kuitenkin vähintään kaksi. Yhden päivän aikana joukkueelle voidaan järjestää kuitenkin vain yksi ottelu, ellei joukkueen kanssa erikseen toisin sovita. Joukkueella on oikeus kieltäytyä peräkkäisinä päivinä pelattavista otteluista ilmoittautumisen yhteydessä.

7. SUOMI CUPIN OHJAUSRYHMÄ

Suomi Cupiin ilmoittautuneilla joukkueilla on oikeus nimetä ilmoittautumisen yhteydessä yksi henkilö edustamaan joukkuetta Suomi Cupin ohjausryhmässä, joka päättää näiden sääntöjen muuttamisesta sekä näitä sääntöjä täydentävien ohjeistusten laatimisesta ja hyväksynnästä.

Joukkueiden edustajien lisäksi ohjausryhmään kuuluvat Suomi Cupin päätoimitsijat sekä RDF:n puheenjohtaja ja Suomi Cup -vastaavat.

Ohjausryhmän toimikausi alkaa ilmoittautumisajan päätyttyä ja jatkuu seuraavan ilmoittautumisajan alkuun asti.

8. VASTALAUSE

Turnaukseen osallistuvalla seuralla on oikeus jättää vastalause osallistujia koskevien sääntöjen rikkomisesta, turnauksia ja otteluita koskevien sääntöjen rikkomisesta tai toimitsijavirheistä kirjallisesti RDF:lle viimeistään 30 vuorokauden kuluttua turnauksen päättymisestä. Vastalauseessa tulee ilmetä ja siihen liittää kaikki asiat ja dokumentit, joihin vastalauseessa halutaan vedota.

Vastalauseen vastaanotettuaan RDF:n hallitus kokoaa vastalausetoimikunnan, joka käsittelee vastalauseen, kuulee asianomaista ja päättää tuomiosta viimeistään 14 vuorokautta vastalauseen jättämisen jälkeen. Vastalausetoimikuntaan ei voi kuulua otteluun osallistuneet henkilöt tai osallistuneen seuran jäsenet tai vastalauseen kohteena olevan lähipiiriin kuuluvat.

Rikkeestä annetaan rangaistus rikkeen vakavuuden mukaan. Vastalausetoimikunta voi antaa huomautuksia ja varoituksia, määrätä ottelun lopputuloksen korjattavaksi tai määrätä määräaikaisen osallistumiskiellon osallistujalle. Aiemmin annetut huomautukset ja varoitukset otetaan huomioon rangaistuksesta päättäessä.

Vastalauseen jättäjällä on oikeus valittaa vastalausetoimikunnan päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluessa RDF:n hallitukselle, joka joko vahvistaa, korjaten vahvistaa tai kumoaa vastalausetoimikunnan päätöksen seitsemän vuorokauden kuluessa. Mikäli RDF:n hallitus kumoaa vastalausetoimikunnan päätöksen, raukeaa vastalause. RDF:n hallituksen jäsenet jotka ovat vastalauseen jättäneen, tai kohteena olevan seuran jäseniä tai tämän lähipiiriin kuuluvia, eivät voi osallistua päätöksentekoon.

Ohjausryhmä asettaa kaudelle siinä käytettävät vastalausemenetelmät erillisessä dokumentissa.

9. NÄIDEN SÄÄNTÖJEN VOIMASSAOLO JA MUUTTAMINEN

Nämä säännöt ovat voimassa toistaiseksi.

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain ilmoittautumisajan ulkopuolella.

Sääntöjä voidaan muuttaa kesken kilpailukauden vain osallistuvien joukkueiden yksimielisellä hyväksynnällä. Samalla tulee myös päättää, milloin sääntömuutokset astuvat voimaan. Keskustelut ja äänestykset mahdollisista sääntömuutoksista järjestetään Suomi Cupin ohjausryhmässä. Voimaan astuvat sääntömuutokset julkaistaan RDF:n tiedotuskanavilla.

Seuraavalle kilpailukaudelle voimaan astuvat sääntömuutokset, jotka ovat keränneet osallistuvista joukkueista kahden kolmasosan (⅔) kannatuksen.

Esitysoikeus sääntöjen muuttamiseksi on RDF:n jäsenyhdistyksillä, osallistuvilla joukkueilla, Suomi Cupin päätoimitsijoilla sekä RDF:n hallituksella. Äänestysoikeus on kuitenkin vain Suomi Cupiin osallistuvilla joukkueilla. Jokaisella joukkueella on käytössään yksi ääni.

 

LIITTEET

Liite 1. The Rules of Flat Track Roller Derby

Liite 2. Toimitsijoiden matkakulukorvausten jakoperiaatteet

Liite 3. Minimum Skills Requirement

Liite 4. Suomen Luisteluliiton lisenssit

Liite 5. Suomen antidoping-säännöstö

Liite 6. Alaikäisen pelaajan lupa-anomus